Vítejte návštěvníku , můžete se přihlásit nebo vytvořit účet

Obchodní podmínky

COMPIMEX s.r.o.
Na Průhonu 614/15
318 00 Plzeň
IČ : 26344611
DIČ: CZ26344611

Prodej zboží na e-shopu umístěném na internetové adrese: www.compimex.cz

I. ÚVOD

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi obchodní společností COMPIMEX s.r.o. (dále jen prodávající) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na adrese www.compimex.cz
2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy objednávání zboží v rámci podnikatelské činnosti kupujícího.
3. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, vyhotovené v českém jazyce.
4. Tyto obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat.

II. ÚČET UŽIVATELE

1. Na základě registrace, kterou kupující provede na uvedené webové stránce, může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Při této registraci je kupující povinen uvádět pravdivě všechny údaje, v případě jejich změn musí provést změnu ve svém uživatelském účtu.
2. Přístup uživatele ke svému účtu je umožněn na základě uživatelského jména a hesla, které si při registraci použil, o těchto je povinen kupující zachovávat mlčenlivost a kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.
3. Prodávající může uživatelský účet zrušit v případě porušení povinností kupujícím dle těchto obchodních podmínek a také pokud svůj účet nevyužívá déle než 24 měsíců.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, vč.
aktuálních cen, které jsou uvedeny vč. platné DPH, s tím, že veškeré nabídky jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dopravou objednaného zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území ČR. Tyto ceny jsou jako základní při hmotnosti zásilky do 5ti kg.
3. Pro objednání zboží slouží objednávkový formulář, který kupující vyplní a který obsahuje informace o druhu objednávaného zboží a počtu kusů, způsobu úhrady kupní ceny objednaného zboží a vybraném způsobu dodání zboží, vč. informací o nákladech spojených s dodáním zboží.
4. Před odesláním objednávky přes internet je kupujícímu umožněno vyplněné údaje v objednávce zkontrolovat a změnit, objednávku odešle kupující prodávajícímu stanoveným způsobem (kliknutím na „odeslat objednávku“).
5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzené objednávky kupujícímu a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na objednávce, kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
6. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy s tím, že náklady vzniklé kupujícímu při využití těchto prostředků si hradí sám.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celkovou cenu zboží vč. dalších nákladů uvedených v objednávce může kupující uhradit následujícími způsoby:
a) v hotovosti v místě odběru - bez poplatků
b) v hotovosti na dobírku na adrese určené kupujícím v objednávce - poplatek za dopravné a dobírkovné
c) bezhotovostně – platbou předem na základě vystaveného dokladu k platbě předem– na účet prodávajícího , č.ú. 76758002/2700, vedený u UniCredit Bank Plzeň
2. V případě plateb pod bodem a) a b) je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5ti pracovních dnů od obdržení dokladu k úhradě. Kupující je v tomto případě povinen uvést do příkazu přidělený variabilní symbol – číslo zaslaného daňového dokladu prodávajícího. Prodávající při odeslání uhrazeného zboží zašle také fakturu-daňový doklad na celkovou částku (spolu se zbožím nebo elektronickou cestou na mailovou adresu kupujícího).
3. Dopravné (cena za vybraný způsob dodání) je stanovena do 5 kg hmotnosti zásilky, při jejím překročení bude cena stanovena dle ceníku vybraného přepravce a tato bude kupujícímu sdělena elektronickou cestou - mailem.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující má právo dle ustanovení § 53 odst. 7 Občanského zákoníku na odstoupení od kupní smlouvy a to do 10ti dnů od převzetí zboží, toto odstoupení musí být prodávajícímu doručeno v uvedené lhůtě od převzetí zboží a to na poštovní nebo elektronickou adresu prodávajícího.
2. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu zboží (bez nákladů na dopravu a balné) kupujícímu nejpozději do 14ti dnů od vrácení zboží k přezkoumání, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně v hotovosti při vrácení zboží v místě odběru.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručování zboží zvolí kupující ve své objednávce, je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na toto místo.
2. V případě, že je nutné (z důvodů na straně kupujícího) doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním či s jiným způsobem doručení.
3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv zjištěných závad toto ihned hlásit přepravci, případně odmítnout převzetí zboží v případě závažného porušení obalu (tzv. vniknutí do zásilky).
4. Potvrzením převzetí zásilky od přepravce kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a na případnou další reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky již nebude brán zřetel.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v oblasti odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (Občanským zákoníkem, § 612 a další)
2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou a zejména, že je bez jakýchkoliv vad.
3. Veškeré reklamace, vč. záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, resp. provozovny.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je zajištěna na základě zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, zadaných při registraci, a to pro účely realizace objednávky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím a službami prodávajícího zasíláním na elektronickou adresu kupujícího.
3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že je poskytl dobrovolně, kupující může souhlas odvolat písemně na adresu prodávajícího.

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů a poučení:

Zákazník (dále jen Zákazník)  odesláním  objednávky a „zakliknutím“ Souhlasu se zpracováním osobních údajů na e-shopu (www.compimex.cz) , uděluje Správci údajů : společnosti COMPIMEX s.r.o., se sídlem Na Průhonu 614/15, 318 00 Plzeň, IČ: 26344611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14283, zastoupené jednatelem ing. Jiřím Šmejkalem, souhlas se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek:

a)     Osobní data Zákazníka budou používána k vyřízení objednávky, k poskytování služeb a k zasílání obchodních sdělení a nabídek Správce údajů.                                                                        

b)    Osobní údaje, které budou zpracovávány:

- jméno a příjmení

- poštovní adresa

- emailová adresa

- telefonický kontakt

      c) Účelem zpracování osobních údajů je:

         - zpracování objednávek a zasílání obchodních nabídek

       - údaje nebudou předávány třetím osobám

      d) Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, dále jen „Nařízení“) informuje, že osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za uvedených podmínek. Důvodem poskytnutí osobních údajů Zákazníka je zájem Zákazníka o vyřízení objednávky a o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, nemá v úmyslu předat osobní údaje Zákazníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám. Správce údajů prohlašuje, že k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu GDPR nebude docházet.

Souhlas Zákazníka je udělován na dobu neurčitou. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, viz odkaz na výpis z obchodního rejstříku uvedený na webových stránkách prodávajícího.
2. Veškeré právní vztahy se řídí českým právním řádem.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se nebo vytvořit účet